Право

Разгледани книги

СДЕЛКИТЕ С ИМОТИ – ПРАВА И ОТГОВОРНОСТИ Уголеми

СДЕЛКИТЕ С ИМОТИ – ПРАВА И ОТГОВОРНОСТИ

Продуктът вече не е наличен

Повече информация

ИздателствоСИБИ Корицимеки
Година2009Страници230
ЕзикбългарскиФорматсреден
ISBN~СъстояниеНОВА

Откъси от книгата...В книгата е обхванат целият процес на сключване на сделка с недвижим имот - от воденето на преговорите до евентуални правни проблеми след изповядването на сделката. Разгледани са и взаимоотношенията между страните, които предхождат сключването на сделката (преддоговорна отговорност предварителен договор за продажба) при недействителност на сделката при неизпълнение на задълженията на продавача и купувача по валидно сключен договор за покупко-продажба на имот. Анализират се възможните опасности от последващото му оспорване.

Специално място е отделено на актуалните за купувачите проблеми, свързани с риска продавачът да не е собственик на имота или трети лица да имат права върху него. Коментирани са подробно правните въпроси във връзка с т.нар. ново строителство - какви са правата на собственика на земята, на строителя и на купувача на обект в строяща се сграда, както и отговорността на строителя за недостатъци.

Не е подминат въпросът за отражението на световната финансова криза върху пазара на недвижими имоти у нас, както и защо въпреки временния спад на имотните сделки свързаната с тях проблематика остава актуална.

Авторката изследва как се разграничават функциите, задълженията и отговорностите на различни други участници в процеса на сключване на сделка с имот: пълномощници и законни представители, посредници, нотариуси, адвокати. Изданието може да служи като практически наръчник за всички участници в този сложен процес - собственици, строителни фирми, купувачи, брокери, юристи.

---
Актуална ли е темата и трябва ли да се разискват сделките с имоти при криза?
Да, защото пазарът на недвижима собственост на практика е вечен – битието на всеки един от нас, всяка човешка дейност е свързана с недвижимите имоти. Потребностите и преходността на човешкия индивид и цикличността в развитието на всеки бизнес, всяка промяна в гражданския или търговския статус създават за пазара на имоти ново търсене и ново предлагане. Винаги ще има продавачи, на които им трябват пари, както и купувачи – на които им трябва имот за обитаване, или инвестират с цел печалба при препродажба.
Дори когато ножицата между цени „купува” и цени „продава” е голяма и времето за реализация на една оферта е силно удължено, неизбежно пазарът се саморегулира и заедно с факторите, довели до неговото затихване, започват да действат и други, които подготвят активизирането му. В книгата има кратък анализ на състоянието на пазара на имоти при условията на криза и показателите, които ще сигнализират за излизането от нея.

Бисерка Маринова /авторка и на книгата „Как да печелим от сделки с недвижими имоти” е разгледала много сериозна и обширна правна материя с разбираемост и лекота за възприемане не само от професионалисти. Всяка сделка гравитира около собствеността и титулярите й независимо дали при нея участва брокер като посредник или не. Това налага задължително познаване и изследване на голям брой документи, проследяване на правния режим по вече отменени нормативни актове. Разгледани са голям кръг от въпроси, които не само подготвят една сделка и имот, но и намаляват рисковете.

В книгата е обхванат целия процес на сключване на сделка с недвижим имот – от водене на преговорите до възможни правни проблеми след изповядване на сделката. Анализирани са всички рискове на пазара на недвижими имоти и възможните проверки за намаляването им. Разгледани са взаимоотношенията на на страните преди сключване на сделка с имот /преддоговорна отговорност предварителен договор за продажба/ при недействителност на сключената сделка /унищожаемост и нищожност/ при неизпълнение на задълженията на продавача и купувача по валидно сключен договор за продажба на имот. Внимание е отделено и на опасностите от оспорване на сделката след нейното сключване. Посочени са случаите, когато лица, които не сключват договора за имота, са обвързани от неговото съдържание или могат на практика да развалят сделката с имот въз основа на дадените им от закона права.

Анализирани са подробно правните въпроси при т.н.”ново строителство” – какви са правата на купувача, когато строителят не довърши сградата или не прехвърли собствеността на обекта, както и отговорността за недостатъци. Внимание е отделено на отношенията между собственика на терена и строителя при учредена суперфиция срещу обезщетение.

Полезни са дадените постановки за свободата на договарянето, съпоставката на обезщетение, неустойка, лихва и капаро, както възможностите за промяна на договорените им размери.

В книгата са разграничени функциите, задълженията и отговорностите на различни други участници в процеса на сключване на сделка с имот: пълномощници и законни представители, посредници, нотариуси, адвокати, както и случаите на отговорност на държавата при сделки с недвижимо имущество.
Изданието е структурирано като практически наръчник за всички участници при сключване на сделки с имоти – собственици на имоти, строителни фирми, купувачи, брокери, юристи. Големият брой препратки към съдебна практика и правна теория могат да бъдат полезни при защита на правата и търсене на отговорност.

Използвани са много реални казуси от практиката на авторката като адвокат и собственик на агенция за недвижими имоти. Това, което отличава книгата от други в същата област, е търсенето на отговорите не само в аналогии с пазара, а в научната правна теория с доказана стойност и анализът на богата съдебна практика, с които е илюстриран текстът. Това дава възможност не само да се намери верният правен отговор на проблемите, но и да се обоснове дадена теза при необходимост – изходната точка са били актуалните и трудни въпроси: „къде го пише” и „кой го казва”, които могат да затруднят понякога отстояването и защитата на правните интереси.

Заедно с тази книга, купуват още и:

10 други книги от същия раздел: