Образование

Разгледани книги

Играта в учебно-възпитателната работа 1-3 клас Уголеми

Играта в учебно-възпитателната работа 1-3 клас

4,50 лв

Повече информация

ИздателствоНародна просвета Корицимеки
Година1982Страници136
ЕзикбългарскиФорматсреден
ISBNСъстояниекато нова

Откъси от книгата...


УВОД
Игровата дейност в живота на децата от началната училищна възраст има социално, психологическо и педагогическо значение. Това налага целенасоченото и включване в системата на учебно-възпитателната работа с учениците от I—III клас на ЕСПУ.
В съдържанието на настоящото методическо ръководство са включени онези проблеми, които са свързани със своеобразието на играта, провеждана в началната училищна възраст: изяснени са специфичните особености на отделните видове нгрн и тяхното образователно и възпитателно значение; отразена е връзката на играта с другите видове дейност, провеждани в училище.

В методическото ръководство са приложени примерни разработки на основните за училищната възраст игри (без музикалните и литературните драматизации, тъй като те са в непосредствена връзка с програмния материал по мушка и по литература).
Създаването на голяма част от посочените игри е резултат на дългогодишния опит на учнтели-специалнстн, на класни ръководители, на методисти от Централния пионерски дворец и от пионерските домове в страната, на пионерски ръководители н на други педагогически работници. Използувани са също много игри от други автори, но са адаптирани за целите на обучението и възпитанието на учениците от I—III клас на ЕСПУ.
Игрите са систематизирани по вид на няколко основнн дяла, свързани с учебно-възпитателната работа. Същевременно систематизирането обхваща и възрастта, за която са предназначени. Необходимо е обаче да се има пред вид, че горната възрастова граница за приложение на всяка игра не може строго да се регламентира.

Проследяването на мястото, особеностите и ролята на игрите, включени в програмата за I—III клас на ЕСПУ, може да се извърши най-пълно и теоретически обосновано в светлината на личностния подход. Да се има пред вид, че специфичните особености на играта, провеждана в началното училище, са непосредствено свързани с усвояването на социалните форми на общуване н на дейност. Играта, като обединява сполучливо общуването и дейността, обогатява вътрешната природа на детето. Тази зависимост се осъществява най-пълноценно при добра организация и целенасочено управляване на игровата дейност, в резултат на което се регулират

30 други книги от същия раздел: