Любовни романи

Разгледани книги

Сърце от пламък Уголеми

Сърце от пламък

5,00 лв

Повече информация

ИздателствоИрис Корицимеки
Година1993Страници375
ЕзикбългарскиФорматсреден
ISBN~Състояниеизползвана - добро

Откъси от книгата...


Блеър Чандлър е осъществила мечтата на своя живот: станала е лекарка и е омъжена за д-р Лий Уестфийлд. Но когато нейното щастие е неочаквано застрашено, тя решително се впуска в борба...

ПРОЛОГ

Филаделфия, Пенсилвания Април 1892 г.
— Браво! — извикаха единадесет гърла срещу Блеър Чандлър, когато тя влезе в столовата в дома на вуйчо си Хенри. Блеър беше красива млада жена с тъмнокестеняви коси, които хвърляха червеникави отблясъци, доста раздалечени синьо-зелени очи, прав аристократичен нос и малка, съвършено оформена уста. Блеър спря за момент в рамката на вратата, опитвайки се да преглътне напиращите радостни сълзи, и се вгледа в хората, които й бяха устроили това изненадващо посрещане. Там бяха леля й и вуйчо й, а до тях беше застанал Алън, който я гледаше с любов, в полукръг зад тях се бяха наредили колегите й от следването — една жена и седмина мъже. Като забеляза сияещите им лица и отрупаната с подаръци маса, Блеър веднага забрави изминалите години на усилено учене и мъките, с които беше извоювала академичната титла доктор по медицина.
Лельо Фло, гъвкава като младо момиче, изтича към нея.
— Не стой така слисана на вратата, мила! Хайде, вече умираме от любопитство да видим подаръците!
— Първо този! — провикна се вуйчо Хенри и й подаде един огромен пакет.
Блеър предполагаше какво съдържа картонът, но не се осмеляваше да се надява. Бързо развърза шнуровете и разви подаръка.
Когато видя кожената чанта с блестящите лекарски инструменти, краката й се подкосиха и тя приседна на един стол. Загубила ума и дума от радост, тя безмълвно галеше месинговата плочка над ключалката, на която беше гравирано името й с новата титла: „Доктор Б. Чандлър“.
Тъй като Блеър беше толкова развълнувана, че не намираше думи да отговори, Алън весело прекъсна мълчанието:
— Това ли е жената, която сложи развалени яйца в шкафа на наставника ни по хирургия? Това ли е жената, която успя да наложи волята си в управителния съвет на градските болници? — Той се приведе и пошепна в ухото й: — Това ли е жената, която беше отличничка на курса — първата жена, назначена като стажант в клиниката „Свети Йосиф“?
Мина доста време, преди Блеър да реагира.
— Аз? — пошушна тя и вдигна очи към него с недоверчиво отворена уста.
— Кандидатурата ти е приета — намеси се леля Фло и усмихнато кимна с глава. — През юли започваш работа. Веднага щом се върнеш след сватбата на сестра си.
Блеър местеше очи от единия към другия. Тя наистина много искаше да получи това място и дори си взе домашен учител да я подготви за приемния изпит, но бяха й дали да разбере, че тази градска болница за разлика от женските клиники няма намерение да назначава лекари-жени. Тя се обърна към вуйчо си Хенри:
— На теб трябва да благодаря, нали?
Хенри гордо изпъчи гърди и отговори:
— Само се бях обзаложил, че с удоволствие ще отхвърлят кандидатурата ти, ако не издържиш изпита с най-високата досега оценка. Прибавих дори, че ако не получиш мястото, ти въобще няма да се занимаваш с професията си, а ще станеш домакиня и ще се грижиш за Алън. Мисля, че те просто не можаха да устоят на изключителния шанс да върнат в правия път една жена, която е следвала медицина.
За момент лицето на Блеър побледня. Тя въобще не беше разбрала, че от онзи коварен тридневен изпит е зависело толкова много.
— Ти успя! — засмя се Алън. — Макар че изглеждам малко смешен в собствените си очи в ролята на утешителна печалба. — Той сложи ръка на рамото на Блеър. — Най-сърдечно те поздравявам за успеха, мила моя. Знам какво означава за теб тази работа.
Леля Фло й подаде писмото, което потвърждаваше, че Блеър Чандлър е приета като стажант-лекар в болницата „Свети Йосиф“. Младата жена притисна хартията до гърдите си и изгледа хората, които я бяха наобиколили. Животът е пред мен и аз го виждам ясно, помисли си тя, и той ще бъде красив и смислен. Ще имам семейство и добри приятели. Мога да продължа образованието си в една от най-добрите болници на Съединените щати. Имам Алън, мъжа, когото обичам.

30 други книги от същия раздел: