Хоби

Разгледани книги

Нова Следите на дивеча Уголеми

Следите на дивеча

Продуктът вече не е наличен

Страници 97
Издател Земиздат
Корици меки
Година 1974
Език български
Формат среден
Състояние мн. добро

Повече информация

Повнаването на следите на дивеча има голямо практическо значение за ловното стопанство, лова и науката.
В увода се изясняват основните понятия в следознанието, разглеждат се начините на движение и значението им за вида на дирята, дават се сведения за условията, от които зависи яснотата на дирята и нейната свежест, и се разглеждат общо другите следи, които дивечът оставя, и тяхното използуване: изяснява се и същността на погадките на птиците и значението им за следознанието. В следващата част — Следознание — се дават последователно сведения за дирите на по-важните видове дивеч — космат и пернат, — които имат ловностопанско значение, за изпражненията им и за другите следи, които оставят на края се дават систематизирани сведения за погадките на някои птици. Дадените илюстрации спомагат за усвояването на материала. В заключителни бележка е направен опит да се посочи практическото използуване на сведенията за следите на дивеча и значението им.
Книгата е предназначена за ловци, ловностопански деятели — лесовъди и др., биолози и любители на природата.
Материалът е разработен, както следва: М. Русков —Увод, Следознание: благороден елен, лос, елен-лопатар, сърна, дива коза, муфлон, дива свиня, заек, катерица, ондатра, глухар, лещарка, фаван, яребица и кеклик, пъдпъдък, дропла и стрепет, сива чапла, диви гъски и патици, сива врана погадки и заключителни бележки. Н. Ботев — мечка, вълк, лисица, чакал, енотовидно куче дива котка и рис. Ив. К о л е в — язовец, видра, златка и бялка, пор, невестулка и таралеж.

30 други книги от същата категория: