Хоби

Разгледани книги

Следите на дивеча Уголеми

Следите на дивеча

Продуктът вече не е наличен

Страници97
ИздателЗемиздат
Корицимеки
Година1974
Езикбългарски
Форматсреден
Състояниемн. добро

Повече информация

Повнаването на следите на дивеча има голямо практическо значение за ловното стопанство, лова и науката.
В увода се изясняват основните понятия в следознанието, разглеждат се начините на движение и значението им за вида на дирята, дават се сведения за условията, от които зависи яснотата на дирята и нейната свежест, и се разглеждат общо другите следи, които дивечът оставя, и тяхното използуване: изяснява се и същността на погадките на птиците и значението им за следознанието. В следващата част — Следознание — се дават последователно сведения за дирите на по-важните видове дивеч — космат и пернат, — които имат ловностопанско значение, за изпражненията им и за другите следи, които оставят на края се дават систематизирани сведения за погадките на някои птици. Дадените илюстрации спомагат за усвояването на материала. В заключителни бележка е направен опит да се посочи практическото използуване на сведенията за следите на дивеча и значението им.
Книгата е предназначена за ловци, ловностопански деятели — лесовъди и др., биолози и любители на природата.
Материалът е разработен, както следва: М. Русков —Увод, Следознание: благороден елен, лос, елен-лопатар, сърна, дива коза, муфлон, дива свиня, заек, катерица, ондатра, глухар, лещарка, фаван, яребица и кеклик, пъдпъдък, дропла и стрепет, сива чапла, диви гъски и патици, сива врана погадки и заключителни бележки. Н. Ботев — мечка, вълк, лисица, чакал, енотовидно куче дива котка и рис. Ив. К о л е в — язовец, видра, златка и бялка, пор, невестулка и таралеж.

30 други книги от същия раздел: