Из Словото на Учителя Петър Дънов

Разгледани книги

Нова Закони и Тайни на Божия Замисъл Уголеми

Закони и Тайни на Божия Замисъл

15,00 лв

Повече информация

Издателство ЛогосКорици меки
Година 2011Страници 366
Език българскиФормат среден
ISBN  Състояние нова

 

 Откъси от книгата... 

Проект за човека

Щом Бог е създал човека, има известен про-ект в Себе Си. Една необходимост — ако можеше по друг начин да го създаде, Той би го създал. Човек още не е дошъл до върха на своето развитие. Скициран е той. Човек не е дошъл още до Образа и Подобието на Бога. Вие както сте тука, още не сте по Неговия Образ. (1/стр. 11)Да ви избави от застоялото състояние

Хилядите страдания и противоречия в живота, това са все подтици, с които Господ иска да ви избави от туй застояло състояние. (1/стр. 13)


Да възприемеш Неговите планове

Първото нещо във всяка една религия е да се събуди съзнанието, да влезеш във връзка с Бога и от Него да възприемеш Неговите планове. И тогава ти изпълняваш онова, което Той ти начертава. Ти после ще чертаеш. Ти като знаеш Неговия план, ще чертаеш. Най-първо трябва да имаш един план. (1/стр. 13)

 

Знаят какво има да им се случи

Но онези съвършените хора, те знаят какво има да им се случи. И хубаво е да знае човек какво ще му се случи. Онзи, който не е съвършен, той не трябва да знае. Понеже той като не разбира Божиите пътища, той се страхува. А за да не се страхува, той не трябва да знае. (1/стр. 16)


Това са задачи

Сега това са обяснения за съществените противоречия в света. Те не са противоречия. Това са задачи, с които вие трябва да се справите. Лошите условия, това са задачи… Сиромашията, това е задача. Учението, това е задача. Богатството, това е задача. Всички неща, които човек има, това са задачи, с които той трябва да се справи, да се научи как да слугува на Бога. (1/стр. 31, 32)


Онова, което Той ти е начертал

Бог е Същество крайно разумно… Ако искаш да ходиш по Неговия път, да реализираш онова, което Той ти е начертал, понеже никой в света не може да начертае за тебе по-добър план от Него, онова, което Той ти е начертал, изработи го. Дойде ти едно противоречие, препятствие, второ, трето, четвърто — каквото дойде, ти върви напред. Може отвън да е бурно времето — времето да не те спъва. Може да си беден — беднотията да не те спъва. Може да не си разположен или може да си болен, организмът може да е слаб, пари може да нямаш — туй не трябва да те спъне. Ти в ума си трябва да държиш: онзи път, който ти е даден, ти този път ще го извървиш. (1/стр. 34, 35)


За да разберете Божиите пътища

Сега казвам: В новия живот трябва да проучавате себе си. Противоречията, които срещате, проучавайте ги и разбирайте себе си, за да разберете Божиите пътища. Защото като разберете Божиите пътища, тогава вие ще дойдете до пътя на щастието. Или ако не разберете себе си, вие в правия път не може да влезете. Пък ако не влезете в правия път, онова, което Бог е определил за вас, вие не може да постигнете. Разбиране трябва. Все трябва да започнете правилно. И като разберете себе си, вие ще разберете пътя си. А в този път ще вървите, ще вървите в Божествения път, за да намерите благото, което Бог ви го дал. 
(1/стр. 110)

Заедно с тази книга, купуват още и:

30 други книги от същия раздел: