Из Словото на Учителя Петър Дънов

Разгледани книги

Физиогномика и френология Уголеми

Физиогномика и френология

15,00 лв

Повече информация

Издателство ХелиополКорици меки
Година 2010Страници 210
Език българскиФормат среден
ISBN  Състояние нова

 

 Откъси от книгата... 

СЪДЪРЖАНИЕ


ПРЕДГОВОР 3

1. ВЪНШНИЯТ ИЗРАЗ 5
2. КОСМИТЕ 16
3 КОЖАТА 26
4. ЛИЦЕТО, ЧЕЛОТО И ГЛАВАТА 28
5. ОЧИТЕ, ПОГЛЕДЪТ 46
6. ВЕЖДИТЕ 70
7. УХОТО 76
8. НОСЪТ 96
9. УСТАТА 117
10. БРАДАТА 125
11 . РЪКАТА 128
12. НОКТИТЕ 142
13. ПОЧЕРК 145
14. ДВИЖЕНИЯ 151
15. ОБЩИ МИСЛИ 162

БИБЛИОГРАФИЯ 194

 

откъси от книгата ...1. ВЪНШНИЯТ ИЗРАЗ

Всяка мисъл, всяко чувство, които излизат от дълбочината на човешката душа, се отразяват върху лицето му, върху цялото му тяло. Те дават линиите на неговия външен образ. От линиите, който човек сам си изработва, зависи неговото светло или тъмно бъдеще. С мисълта и чувствата си човек може да подобри състоянието на своите удове. Запример ако човек постоянно се тревожи и държи в ума и в сърцето си еднообразни мисли и чувства, в скоро време зрението му ще отслабне. Хора, които са плакали много, които са прекарали големи тревоги и безпокойства, имат слаби очи. 6/19; 14

Каквато добродетел и да има човек, тя е изписана на лицето му. В това отношение лицето е израз на Божествения живот на човека. Като изучавате ъглите на човешкото лице, вие виждате доколко всеки човек е осмислил живота си. 122/187; 134

Зад очите на човека стои Истината! Зад ушите - Мъдростта! Зад езика, зад устата - Любовта! Зад носа - човешкият ум. Зад устните - човешкото сърце. Зад ръцете - човешката Правда. Зад краката седи Добродетелта. 170/108; 75

Челото показва състоянието на човека в Божествения свят, носът показва състоянието му в духовния свят, а брадата - състоянието му на физическия свят. Носът показва какви възможности се крият в човека в даден момент. (...) Не е достатъчно само да знаете, че носът е орган на обонянието, но трябва да изучавате формата, линиите на носа, да изучавате неговото значение като уд, свързан с умствения живот на човека. 205/64-65

Като изучавате човешкия нос, виждате какви разнообразни форми и линии има той. Това разнообразие именно говори за развитието на човека според степента на интелигентността. Като изучавате предназначението на носа, ще дойдете и до останалите органи в човешкото тяло и ще видите, че всеки орган има освен физиологическо още и психологическо значение. Запример мозъкът определя мисълта на човека, дробовете - чувствата, стомахът - желанията му. Слезете ли по-долу в дебелите черва, там е адът на човека, неговите низши желания и стремежи. 205/64-65

Формата на лицето също така определя човешкия характер. Хора, на които лицата са кръгли, имат един характер; ако лицата им са продълговати, характерът им е друг; крушообраз-ните лица имат различен характер от този на първите две категории лица. Изобщо, всички удове на лицето изразяват известен характер. Запример очите на хората са различни, изпъкнали и хлътнали, големи и малки, на близко или далечно разстояние от носа. И носовете на хората са различни: дълги и къси, остри, тъпи, прави и закривени. Това различие във формите на очите, на носа, на устата, на ушите е причина за голямото разнообразие на характерите. Човек трябва да знае какви сили се крият зад различните форми на тия удове, за да има предвид какви връзки и отношения да си създава с хората. 123/32; 26-27

Три основни неща са нужни за човека: честност, доброта и интелигентност. Интелигентността на човека се определя от размерите на челото, носа и брадата. Като измерим геометрически и изчислим математически тези размери, получаваме едно уравнение, в което отношението между широчината и височината на челото дава ъгъл, по който съдим за интелигентността на човека. Ако челото на някой човек е високо и тясно, интелигентността му е ограничена. Ако челото му е широко и ниско, той има широчина, а няма дълбочина. По челото на човека можете да четете като по книга. По него ще познаете какви дарби и способности се крият в човека. 220/138; 153

Само интелигентният, честният и добрият може да преобрази своето тяло, да подобри челото, носа и брадата си. Най-малкото подобрение в чувствата е в състояние да подобри вашия нос. Най-малкото подобрение във волята оформява брадата. Добрите и прави мисли внасят подобрение в челото. Следователно умствено силният човек подобрява челото си. Силният по сърце подобрява носа си, а волевият човек подобрява своята брада. Като срещнеш някого с деформирана брада, ще знаеш, че това е човек със слаба, изопачена воля. Животните нямат брада, защото у тях липсва волята. Като знаете това, усилвайте волята, добротата и интелигентността си. За красотата на лицето съдим по добре оформените нос, чело и брада. Трябва ли да се изопачиш, да изгубиш широчината на челото си, да е заострено нагоре като нож? Който е изгубил светлите си мисли и благородни чувства, той се е превърнал на остър нож за рязане и мушкане. (...) Когато изправи брадата си, човек ще изправи и палеца си. Патологията е доказала, че палецът у престъпниците е крайно деформиран. Изобщо, пръстите на престъпника са къси и дебели. У крадеца специално пръстите на ръката и самата ръка са дълги. Това се обяснява с факта, че неговата мисъл е насочена в едно направление - да бърка в чуждите джобове. Тази мисъл удължава ръката. Наистина, като измерим ръката на крадеца, виждаме, че тя е по-дълга от нормалната. Оттук вадим заключение, че прадядо му и дядо му са обичали да крадат. Тази е причината, дето неговата мисъл работи в същото направление. Този закон е причина за дългите предни крака на маймуните. Като посягали към плодовете, ръцете им се удължили. Същата мисъл е удължила и пръстите им. 220/139-140; 154-155

Интелигентността внася светлина в човека. От очите и от лицето му излиза светлина, която го води в правия път.161/239; 268

От всички се иска да живеете разумно. Дали живеете така или не, природата е записала всичко това на главата, на окото, на ухото, на носа, на устата, на пръстите. Човек е написана книга. Тялото на човека показва цялата негова история, всички перипетии, през които е минал. Засега тази наука е скрита. Опасна наука е тя.
Питате как се познават хората. Те се познават по външната си форма. Как се познава вълкът? По главата, устата, зъбите и ноктите. Как се познава овцата? Също по главата и по копитата. По какво се познават птиците? По същите признаци и по клюна.
Човек, който се е проникнал от истинската Любов и светлина, който се е отдал на пълно служене на Бога, има определени черти, специфичен израз на лицето. Всичко в него е положително. Дето мине такъв човек, всеки тръгва след него. Той събужда мисли в човека, води го в нов път. Всеки поглед, всяко движение, всяка негова стъпка е говор. Сила излиза от него.
Високият човек, дългият нос, дългото ухо, дългите вежди показват, че човек е интелигентен. Дебелите вежди говорят повече за чувствеността на човека, отколкото за неговата интелигентност. Като се изучават веждите, трябва да се обръща внимание още и на дължината на космите, тяхното направление, както и формата им. Дългите и тънки вежди, дългият и правилен нос също говорят за интелигентността на човека, която се определя още от широчината на ноздрите и тяхната форма. Отстрани на носа има две-три линии, които определят качествата на човешкия ум. В нисшите животни носът е сраснат с горната челюст, а в човека той е отделен, свободен. Това показва, че умът в човека работи самостоятелно. 27/186-187

В човека има две нервни системи: симпатична нервна система, чрез която се проявява душата, и мозъчна нервна система, чрез която се проявява духът или умът на човека. Корените на човека се намират в симпатичната нервна система, а клоните са пръснати по цялото тяло. Когато човек страда, обича или се радва, това се отразява на симпатичната нервна система; когато мисли, това се отразява на мозъка, а оттам - на лицето. Лицето е акумулатор, който събира енергията от външния свят и я предава вътре в мозъка и вън от мозъка. Затова трябва да се обръща внимание на лицето, като възприемател и предавател на енергии. По лицето се познава състоянието на човека. Достатъчно е да погледнеш очите, носа, устата на човека, за да познаеш какво преживява. 211/190-191

Човешкото лице представя две пирамиди: едната е с върха надолу - брадата на човека; над тая пирамида е поставен мозъкът; основа на пирамидата са човешките скули, които дават широчина на лицето. Втората пирамида е с върха нагоре - човешкият нос. В мозъка на човека, те. в двете хемисфери, се крият неговите възможности, чрез които той се проявява. 211/191

Кои хора са красиви? Светиите, праведните и добрите хора. Всички останали са грозни, те са в процес на развитие. Добре, че хората са поставени далеч едни от други, да не изглеждат толкова грозни, колкото са в действителност. Благодарение на това те се търпят. Ако бяха наблизо, не биха се търпели - несъвършен е засега човекът. Грозотата е подобна на слабия и силния огън. Тоя огън разтопява, изгаря, причина е за дисхармо-нията. Видите ли нещо дисхармонично на човешкото лице, ще знаете, че това се дължи на някаква грозна черта. 22/50; 31

Какви са отличителните черти на лъжеца? Главата горе е тясна, подобна на краставица. Съвестта в него е слабо развита. Щом възлюби Истината, центърът на съвестта започва постепенно да се развива. Изобщо чертите на лъжеца се различават от чертите на истинолюбивия човек. Главата, челото и лицето на Истинолюбивия имат красиви линии и форми. В това отношение природата е безпощадна. За всяка крива и права мисъл тя бележи, туря свой отпечатък. За да не изопачавате чертите си, бъдете готови да се изповядате пред Бога. Ако направиш една погрешка, застани смирено пред Господа и кажи: „Господи, сгреших. Помогни ми да изправя погрешката си." Това изисква новото учение. Това изисква новото съзнание. 22/50; 31

...
 

Заедно с тази книга, купуват още и:

30 други книги от същия раздел: